Interactief ToerismePrivacybeleid

Privacybeleid volgens DSGVO

Tweede herziening, per 01/09/2021

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Tourismus Interaktiv AG. De website van Tourismus Interaktiv AG kan worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op Tourismus Interaktiv AG. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van dit privacybeleid.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Tourismus Interaktiv AG talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Tourismus Interaktiv AG is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor het aannemen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

h) Processor

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

 1. Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

Tourismus Interaktiv AG
Kaiserbergstrasse 27
6330 Kufstein
Oostenrijk

Telefoon: +43537221939330
E-mail: info@tourismus-interaktiv.com
Website: www.tourismus-interaktiv.com

 1. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Tourismus Interaktiv AG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, kunnen worden geregistreerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Tourismus Interaktiv AG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Tourismus Interaktiv AG anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 1. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan de doorgifte regelen aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zullen gebruiken voor intern gebruik dat kan worden toegeschreven aan de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bij registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, onderzoek naar strafbare feiten mogelijk te maken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of als ze dienen voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient de verwerkingsverantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het onderwerp alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de persoonsgegevens die zij tijdens de registratie hebben verstrekt, te wijzigen of volledig uit de database van de beheerder te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien rectificeert of wist de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon in deze context.

 1. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Tourismus Interaktiv AG wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de gegevensbeheerder bij het bestellen van de nieuwsbrief wordt bepaald door het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

Tourismus Interaktiv AG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is opgegeven voor de nieuwsbriefmailing met behulp van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te kunnen opsporen en dient derhalve als rechtsbescherming voor de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij een wijziging in technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om de controller hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen.

 1. Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrief van Tourismus Interaktiv AG bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan het succes of falen van online marketingcampagnes statistisch worden geanalyseerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Tourismus Interaktiv AG zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming in dit verband in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na een annulering worden deze persoonsgegevens verwijderd door de verwerkingsverantwoordelijke. Tourismus Interaktiv AG beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

 1. Contact via de website

De website van Tourismus Interaktiv AG bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Abonnement op reacties in de blog op de website

Op de commentaren in de blog van Tourismus Interaktiv AG kunnen derden zich abonneren. In het bijzonder is het mogelijk voor een commentator om zich te abonneren op de commentaren die volgen op zijn of haar commentaar op een bepaald blogbericht.

Als een betrokkene de optie kiest om zich te abonneren op opmerkingen, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking een automatische bevestigingse-mail om in de dubbele opt-in procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres daadwerkelijk voor deze optie heeft gekozen. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden geannuleerd.

 1. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen is toegekend om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in volgens art. 6 lid. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2(a) GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • De betrokkene zal, in overeenstemming met art. 21 lid. 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR. 2 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8 lid. 1 DS-GVO verzameld.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Tourismus Interaktiv AG, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Tourismus Interaktiv AG zal er onmiddellijk voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Tourismus Interaktiv AG en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van art. 17 lid. Wanneer Tourismus Interaktiv AG de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 1 GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt Tourismus Interaktiv AG, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die verwerkingsverantwoordelijken te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Tourismus Interaktiv AG zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van art. Art. 21 lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Tourismus Interaktiv AG, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Tourismus Interaktiv AG zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens Art. 6 (1) GDPR. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 para. 1 (b) GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 para. 1 GDPR, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Tourismus Interaktiv AG.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van de GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 1 (e) of (f) van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Tourismus Interaktiv AG zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien Tourismus Interaktiv AG persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Tourismus Interaktiv AG de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Tourismus Interaktiv AG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR. 1 GDPR, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van zijn recht op bezwaar, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Tourismus Interaktiv AG. Het staat de betrokkene ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde weg uit te oefenen door middel van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Tourismus Interaktiv AG passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Gegevensbescherming voor sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking in strijd zijn met de verwijdering. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

 1. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op hetzelfde moment dat toegang wordt verkregen tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende toepassingen beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van functies van het Amazon-partnerprogramma

Als deelnemer aan het Amazon Partnerprogramma heeft de verantwoordelijke voor de verwerking Amazon-componenten in deze website geïntegreerd. De Amazon componenten werden ontworpen door Amazon met als doel klanten via advertenties naar verschillende websites van de Amazon Group te leiden, met name Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com tegen betaling van een commissie. De controller kan advertentie-inkomsten genereren door de Amazon-onderdelen te gebruiken.

De werkmaatschappij van deze Amazon-onderdelen is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarop een Amazon-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens via de Amazon-component door te geven ten behoeve van online reclame en de afrekening van commissies aan Amazon. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Amazon kennis van persoonlijke gegevens die Amazon gebruikt om de herkomst van door Amazon ontvangen bestellingen te traceren en vervolgens de facturering van commissies mogelijk te maken. Amazon kan onder andere bijhouden dat de betrokkene op een link van een partner op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Amazon zijn ingesteld op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon kunt u vinden op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

De beheerder heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee reclame kan worden geplaatst op websites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert zodat ze overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van internetgebruikers mogelijk, wat wordt gerealiseerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Alphabet Inc. stelt ons in staat het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens te verstrekken via de Google AdSense-component met het oog op online reclame en de afrekening van provisies aan Alphabet Inc. uit te zenden. Als onderdeel van deze technische procedure heeft Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. dienen onder andere om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast heeft een Alphabet Inc. Reeds geplaatste cookies kunnen op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Google AdSense gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina’s om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waardoor statistische evaluaties kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Alphabet Inc. herkennen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke koppelingen de betrokkene heeft geklikt. Trackingpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder het IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de weergegeven advertenties, doorgegeven aan Alphabet Inc. naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt in meer detail uitgelegd op deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De uitvoerende onderneming van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymiseIp” voor webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens via de Google Analytics-component voor online analyse aan Google te verstrekken. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens om afrekeningen van commissies mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google herkend als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die kan worden toegeschreven aan zijn/haar controlesfeer, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-diensten geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en dus advertenties weer te geven die relevant zijn voor de interesses van de internetgebruiker.

De werkmaatschappij van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om interessespecifieke advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarin de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante advertenties weer te geven.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die de betrokkene heeft bezocht. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, daarom doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link https://www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elke internetbrowser die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen opgeven.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De beheerder heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden definiëren die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het zoekwoord. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verdeeld over relevante websites met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van de Google AdWords-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelmandje van een onlinewinkelsysteem, zijn bezocht op onze website. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene zijn bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link https://www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elke internetbrowser die hij/zij gebruikt en daar de gewenste instellingen opgeven.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van de Instagram-service op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden beschouwd als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens ook kunnen verspreiden op andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen klikt die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Instagram op hetzelfde moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft YouTube-onderdelen op deze website geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop videopubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die gebruikers zelf hebben gemaakt, toegankelijk via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt geopend. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit het YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door YouTube, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van DoubleClick

De controller heeft onderdelen van DoubleClick by Google op deze website geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google waaronder speciale online marketingoplossingen voornamelijk op de markt worden gebracht voor reclamebureaus en uitgevers.

De werkmaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

DoubleClick by Google stuurt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke impressie en bij klikken of andere activiteiten. Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van de cookie is om advertenties te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om advertenties te plaatsen en weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of deze te verbeteren. De cookie wordt ook gebruikt om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt weergegeven.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is voor het technische proces. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties al zijn weergegeven in een browser om duplicatie te voorkomen. De cookie-ID stelt DoubleClick ook in staat om conversies te registreren. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd als een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie te zien heeft gekregen en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-id’s bevatten. Een campagne-id wordt gebruikt om de campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al contact heeft gehad.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens via de DoubleClick-component door te geven met het oog op online reclame en de afrekening van provisies aan Google. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commissieoverzichten te maken. Google kan onder andere bijhouden dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/.

 1. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verrichten van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. f GDPR. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f DS-GVO zijn gebaseerd. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, zin 2, van de GDPR).

 1. Legitieme belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 1. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract.

 1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 1. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD – Your External DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

Neem contact met ons op

infopoints.com
c/o Tourismus Interaktiv AG
Kaiserbergstrasse 27
6330 Kufstein
OOSTENRIJK
+43 5372 21933-10
beratung@infopoints.com
infopoints.com

Distributie

Ben je geïnteresseerd en heb je vragen over onze oplossingen en producten? Neem dan snel telefonisch contact op, onze ervaren TI klantadviseurs helpen je graag verder:

+43 5372 21933-20

Helpdesk

Je bent een klant en hebt technische of gespecialiseerde ondersteuning nodig. De TI Helpdesk helpt je graag verder.

+43 5372 21933-99

© Tourismus Interaktiv AG. Uw betrouwbare partner voor digitalisering in toerisme.